Voorwaarden

Let op:
Wij leveren alleen aan KvK ingeschreven bedrijven. Wij distributeren onze materialen vanuit Lemmer (Frl.) door heel Nederland met eigen of extern transport. Bestellingen in Friesland, Groningen, Drente en Flevoland (uitgezonderd de waddeneilanden) worden in principe franco uitgeleverd.

Buiten deze regio zijn wij genoodzaakt een bijdrage in de verzendkosten te berekenen volgens de tarieven van post.nl.

 

Leveringscondities:

Levertijd: in overleg

Betaling: vooraf per Ideal of factuur, tenzij

anders afgesproken.

Service:

Klachten over een van onze diensten of producten worden ten alle tijden zeer serieus genomen en  onder normale omstandigheden binnen een week opgelost. Indien niet tevreden, kunnen producten binnen 7 dagen geretourneerd worden. Wij waarderen het, als u een klacht bij ons neerlegt. Hierdoor kunnen wij onze kwaliteit naar u toe, alleen maar nog verder verbeteren!

Algemene leveringsvoorwaarden Stucerij Lintveld (stucadoorsproducten.nl)

Artikel1: Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper:   Stucerij Lintveld

Koper:       de wederpartij van verkoper (handelend in de uitoefening van

                beroep of bedrijf).

Producten: alle door verkoper krachtens overeenkomst te leveren en/of                             geleverde goederen en/of verleende diensten.                         

           

Artikel 2: Toepasselijkheid.

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle producten die door de verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.

2.2     Algemene of specifieke door de koper gehanteerde inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste

         aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing, tenzij en nadat

         de bedoelde inkoop- en/of andere voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de

         verkoper van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige voorwaarden zal in geen geval met zich mee brengen dat die voorwaarden ook op andere transacties tussen verkoper en koper van toepassing (zullen) zijn.

 

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, adviezen en bestellingen.

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.                                                   
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen in offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede vervoer- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 5. Verkoper mag o.a. prijsstijgingen doorberekenen indien zich tussen moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van b.v. wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingen.
 6. Adviezen worden door verkoper naar beste weten en kunnen gegeven, doch zijn geheel vrijblijvend. Aansprakelijkheid als gevolg hiervan wordt niet aanvaard.
 7. Indien een bestelling wordt gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeen- gekomen, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger gerekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering van de bestelling geldende prijs uitgevoerd.

 

Artikel 4: Levering.

 1. Levering geschiedt Ex Works magazijn verkoper, tenzij anders vermeld.
 2. Indien levering geschiedt op basis van Inco-terms, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Inco-terms van toepassing zijn.
 3. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeeltes te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken. Verkoper is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

4.4Levering geschiedt naast het brengende voertuig en de koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen. Koper en verkoper dragen samen zorg voor de lossing. Bij leveringen op het werk, hoeft verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een (behoorlijk) berijdbaar terrein kan komen.

 1. Levertijden worden slechts bij benadering gegeven.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, danwel op het moment waarop deze hem volgens overeenkomst ter beschikking zijn gesteld.
 3. Een bij aflevering van de producten verstrekte vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document strekt tot bewijs van levering en wordt geacht de hoeveelheid van de producten juist weer te geven (behoudens tegenbewijs van de koper). De hoeveelheid geleverde producten dient door koper te worden gecontroleerd. Eventuele klachten betreffende de hoeveelheid dient koper binnen 24 uur bij verkoper te melden.
 4. Vertraagde levering geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst (tenzij grove schuld of opzet van de verkoper). Dit geldt ook wanneer toeleveranciers van verkoper om enige reden het door verkoper uitbestede gedeelte van de opdracht niet tijdig uitvoeren.

 

Artikel 5: Onderzoek en reclames.

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen 5 dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen
 3. 2 weken na ontdekking, doch uiterlijk 6 maanden  na levering te worden gemeld.
 4. Klachten, van welke aard ook, schorten de betalingsverplichting van de koper niet op. Geen klacht is toegestaan op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleur en eigenschappen.
 5. Klachten op grond van facturering dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend bij verkoper.

 

Artikel 6: Betaling.

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door verkoper aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van betaling van het volledige bedrag.
 3. Indien koper op de vervaldag nog geen betaling heeft gedaan voor hetgeen overeenkomstig de overeenkomst is geleverd, is verkoper gerechtigd de nakoming van jegens koper aangegane leverings-verplichtingen op te schorten totdat betaling is voldaan en/of voor hetgeen nog te leveren is contante of vooruitbetaling te vorderen.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud.

 1. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen –uit deze of eerdere transacties- van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten. Koper is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of te bezwaren.

 

Artikel 8: Verpakkingen en emballage.

 1. Meermalen bruikbare emballage wordt door verkoper tegelijk met de geleverde producten afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
 2. Voor de op kosten van de koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt zo spoedig moegelijk na ontvangst door verkoper aan koper een creditfactuur verzonden. Het staat koper niet vrij de emballage met andere facturen te verrekenen. De koper is pas na ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag in mindering te brengen op het door hem aan de verkoper  verschuldigde.
 3. Afwijkend van het in de vorige leden bepaalde wordt geen creditfactuur verzonden ter zake van in slechte staat geretourneerde emballage, noch ter zake van verpakkingsmateriaal dat slechts eenmalig als zodanig kan worden gebruikt.
 4. Indien het bedrag van de creditfactuur meer bedraagt dan de koper bij ontvangst van die factuur nog aan de verkoper verschuldigd is, wordt het meerdere binnen 30 dagen na factuurdatum aan koper voldaan.

 

Artikel 9: Retourzendingen.

 1. Indien de koper de gekochte zaken aan verkoper retourneert, zonder dat deze zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard, is de verkoper gerechtigd de geretourneerde zaken voor rekening en risico van de koper op verantwoorde wijze te laten afvoeren dan wel op te slaan en ter beschikking te houden van verkoper, zonder dat daaruit enige erkenning van juistheid van eventuele reclames mag worden afgeleid.

 

Artikel 10: Garantie.

 1. Verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat ze vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 10.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden, of (indien korter) tijdens de houdbaarheidsperiode van het product.      
 3. Indien de geleverde goederen niet voldoen aan deze garanties, zal de verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst van de reclame vervangen, dan wel (als retournering niet mogelijk is) zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging zal koper de zaken retourneren en het eigendom aan verkoper verschaffen.
 4. De bovengenoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.

 

Artikel 11: Incassokosten.

 1. Indien koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
 3. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 12: Opschorting en ontbinding.

 1. Verkoper is bevoegd de nakoming van verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Ook indien na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Tevens indien aan koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichting opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid.

 1. Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder garanties is geregeld.
 2. Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 3 maal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,

voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de voorwaarden.

 • De eventuele kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden tenzij dit gebrek niet aan verkoper toegerekend kan worden.
 • De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
  1. Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk Recht.

 1. Alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van deze voorwaarden, levering en/of koopovereenkomst, worden voor zover wettelijk geoorloofd, onderworpen aan de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de plaats van de vestiging van verkoper is gelegen.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.
 4. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2013 - 2024 stucadoorsproducten.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel